Alkatrész kategóriák

ÁSZF

Általános Szerződési és Használati Feltételek

Bevezető rendelkezések

Az alábbi dokumentum a www.bontottman.hu honlapra (továbbiakban: honlap) történő belépés és annak böngészése, a honlapon elérhető anyagok, termékek és szolgáltatások (továbbiakban: termék) igénybevételének és az ezekkel kapcsolatos szerződéskötés feltételeit határozzák meg.

A honlapot üzemeltető eladó adatai:

Cég teljes neve: Timx Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: Timx Kft.
Székhelye: 2942 Nagyigmánd, József Attila u. 30.
Ügyintézés helye: 2942 Nagyigmánd, Ácsi út 25.
Cégjegyzékszám: 11-09-008679
Adószám: 12827046-2-11

Ügyvezető: Maeda Hiroshi
Értékesítési vezető: Lénárt Róbert

Tel.: 0630/7-282-147; 0630/4-165-349
e-mail: lenartrobert@timx.hu
ker. engedély: 146-2/2013

A Timx Kft. (továbbiakban eladó) az anyag-, termék-, szolgáltatásértékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételeket a www.bontottmercedes.hu weboldalon mindenki számára elérhető módon teszi közzé. Az ÁSZF csak akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta.

Amennyiben a vevő igénybe veszi a honlap szolgáltatásait, a honlapon rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely közte és a Timx Kft. között, mint szerződés létrejött.

A rendelés elküldésével és a visszaigazolással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint szerződés jön létre a Timx Kft. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: megrendelő vagy vevő) között, és a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat szerződésszerűen kiegyenlíti.

A megrendelő a "Rendelés jóváhagyása" gomb megnyomásával elfogadja az ÁSZF feltételeit.

A Használati feltételeket időről időre módosíthatjuk. A változások közzététele a Honlapon történik, amely változások a közzététellel azonnal hatályossá válnak. A Honlap használata esetén javasoljuk rendszeresen ellenőrizni a Használati feltételek esetleges módosítását.

Szerződő felek azonosítása

A szerződés a Timx Kft. mint eladó, és a megrendelő, mint vevő (továbbiakban együtt felek) között jön létre. Vevő lehet minden a magyar polgári törvénykönyvben meghatározott gazdálkodó szervezet, vagy 18. életévét betöltött magánszemély.

A Timx Kft. csak a honlapon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel.

A rendelés elfogadásához a vevő (megrendelő) azon adatai szükségesek, amelyeket a honlap megrendelő Űrlap oldalain talál. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával a rendelést indokolás nélkül töröljük. A Timx Kft. fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét.

Rendelés visszaigazolása

Eladó kötelezettséget vállal, hogy valamennyi megrendelést 48 órán belül e-mail útján visszaigazolja. A 48 órába a munkaszüneti és ünnepnap nem számít bele. Ennek hiányában vevő mentesül a szerződéses kötelezettsége alól. A visszaigazolással a felek között létrejön a szerződés.

Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy a rendelés teljesítésétől - indokolás nélkül - a vételár kiegyenlítése előtt bármikor elálljon.

Árképzés és Fizetés

A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék nettó ára. A Timx Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon a termékek aktuális ára szerepeljen, és a szerződéskötéssel kapcsolatos valamennyi díj, költség feltűntetésre kerüljön. A visszaigazolás minden esetben a teljes árat tartalmazza, így a termék árát, a fizetendő adó(kat), járulékos költségeket stb. Amennyiben a termék honlapon szereplő ára és a visszaigazolásban meghatározott eltér egymástól, ez utóbbi érvényes. Ebben az esetben azonban a Vevő a szerződéstől elállhat, és minden egyéb fizetési kötelezettségtől mentesül.

A végösszeget a futárszolgálatnak kell kifizetni az áru átvételekor. A számlát az áruról és a szállítási költségről a futár adja át a vevőnek az áruval együtt.

Bontott, használt termékek:

A honlapon található termékek, anyagok mindegyike használt (teher)gépjármű(vek)ből kiszerelt, bontott alkatrész, tartozék, anyag. A Timx Kft. illetve szerződéses partnerei a tőlük elvárható fokozott gondossággal szerelik szét, válogatják, osztályozzák, tartják karban és kínálják eladásra a termékeket.

Eladó az alkatrészekre jótállást nem vállal. A hasonló jellegű, használt alkatrészek sajátosságaira figyelemmel, eladó a szerződés tárgyát képező alkatrészek vonatkozásában szavatosságát is kizárja.

Ezen termékek felhasználása, beépítése kizárólag a használt gépjárműalkatrészekre és egyéb használt bontott műszaki cikkekre vonatkozó előírások és szabályok szerint lehetséges. Az eladó tájékoztatja a vevőt, hogy ezen alkatrészek, tartozékok esetében a beépítést megelőzően minden esetben tájékozódjon a beépítés lehetősége és az alkatrész, vagy tartozék rendeltetése szerint a beépítésre vonatkozó műszaki és közlekedésbiztonsági előírásokról. Külön jogszabályokban meghatározott közlekedésbiztonság szempontjából megkülönböztetett alkatrészek és tartozékok esetén a használt, vagy bontott alkatrész beépítése, használata korlátozott, vagy kizárt lehet! A felhasználás, vagy beépítés során minden esetben arra jogosult szakvállalat, vagy szakember igénybe vétele ajánlott.

Az eladó további szavatossági és jótállási felelősségére és kötelezettségeire, valamint a vevők ezen körben felmerült igényeinek elintézésére a Ptk.-ban és a 17/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Elállási jog (visszavételi garancia):
A vevő a szerződés speciális jellegére tekintette a rendelésétől a 17/1999. (II.5.) sz. Kormányrendeletben rögzített elállási jog szerint állhat el, az áru átvételét követő 8 munkanapon belül.
Ebben az esetben az eladó a kifizetett vételárat legkésőbb a visszaszolgáltatást követő harminc napon belül visszatéríti. A rendeléstől való elállást csak abban az esetben köteles elfogadni az eladó, amennyiben azt a vevő az előírt határidőben és módon az árú visszaszolgáltatásával egyidejűleg teszi meg. A termék beépítése esetén a beépítéssel a vevő elállási jogáról lemond!
A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A megrendelő követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az eladó felelősségvállalása

Az irányadó jogszabályok adta keretek között a Timx Kft. nem vállal felelősséget a Honlap és tartalmának felhasználásából, az ahhoz való hozzáférésből illetve a felhasználás, hozzáférés sikertelenségéből eredő közvetlen, közvetett, okozati vagy bármely egyéb kárért, ideértve egyebek között a vagyoni kárt, üzleti veszteséget, gazdasági veszteséget, adatok elvesztését és az elmaradt hasznot.

Az eladó mindent megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a Honlapon közzétett információk és anyagok helyesek legyenek. Ugyanakkor az Amway nem tudja garantálni, hogy valamennyi információ és anyag hibátlan, és nem vállal felelősséget azok pontosságáért, hiánytalanságáért és hitelességért. Nem szavatoljuk a Honlap működésének folyamatosságát vagy hibamentességét, és azt sem, hogy a Honlap vírusoktól vagy minden olyan egyébtől mentes, amely a vevő, vagy más számítógépére és programjaira nézve káros lehet. Az eladó nem szavatolja továbbá, hogy a vevő vagy más számítógépével és programjaival a Honlap gond nélkül használható, mint ahogy azt sem, hogy a Honlap bármikor (vagy egy meghatározott időpontban) biztosan elérhető.

A Timx Kft., mint a bontott, használt alkatrész eladója kijelenti, hogy a bontott, használt alkatrészek állapotáért és használhatóságáért, a vevő által felhasználni kívánt típusba történő beépíthetőségéért semmilyen felelősséget nem vállal. A bontott, használt alkatrész esetében a felhasználás, vagy beépítés a vevő felelőssége. A felhasználás, vagy beépítés előtt a vevő kötelessége tájékozódni a használt, vagy bontott alkatrész felhasználása, vagy beépítése esetére előírt hatósági, illetve közlekedésbiztonsági előírásokról.

A vevő felelősségvállalása

A vevő, mint megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) visszaigazolásával közte és Timx Kft., mint eladó között szerződés jön létre, amennyiben a felek bármelyike a szerződés rendelkezéseit nem tartja meg, abban az esetben szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Timx Kft. számára. A Timx Kft. ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF a honlapon való közzététellel lép hatályba. A honlap rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, melyet a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes.

Szerzői jog

Tilos a Timx Kft. vagy az arra jogosult harmadik fél engedélye nélkül a honlapon szereplő nevet, képet, logót felhasználni minden olyan termékhez vagy szolgáltatáshoz amely nem tartozik a Timx Kft-hez, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, a Timx Kft. vagy a honlap, mint internetes áruház jó hírnevének csorbítása. Az internetes oldalainkon található szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat a Timx Kft. vagy az arra jogosult harmadik fél írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.

Adatkezelés, Adatvédelem

A honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez, illetve a felek között létrejött szerződéshez a vevőnek, mint e viszonylatban felhasználónak személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. A honlapot működtető Timx Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó bármilyen adatának rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közléssel jelzi és tájékoztatja a felhasználót az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. A Timx Kft. vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a legteljesebb körű titoktartással kezeli és azokat másik félnek nem adja át, kivéve abban az esetben, ha az arra jogosult valamely folyamat során ezt külön igényli, vagy azt jóváhagyja. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék futárszolgálattal történő házhozszállításához szükségesek.

Az eladó a szolgáltatás/termékértékesítés nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges azonosító adatokat.

A regisztrációnál, ahhoz, hogy a felek között a szerződés létrejöjjön, a számlát a Timx Kft., mint eladó ki tudja állítani és, hogy a csomagot a megfelelő címre el tudjuk juttatni, a vevőnek, mint megrendelően az alábbi információkat kell megadnia:

  1. Vezeték és keresztnév/cégnév
  2. Cím/Székhely
  3. Telefonszám
  4. Postázási cím (ha eltér a megadott címtől)
  5. számlázási cím
  6. elektronikus levelezési cím (e-mail)

Az adatokat a Timx Kft. kizárólag arra használja, hogy a vevő megrendelését teljesítse, illetve ellássa a vevőt a rendeléssel kapcsolatos információkkal, hírlevelet küldjön a vevő részére. Amennyiben ezen hírlevélre nem tart igényt a vevő, abban az esetben ezen szolgáltatást bármikor írásban kérheti megszüntetni.

Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket a Timx Kft., mint adatkezelő úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelést érintő panasszal Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Záró rendelkezések

Amennyiben az ÁSZF egyes rendelkezései érvénytelenek vagy a bíróság által érvénytelennek minősítettek, úgy az nem hat ki a többi rendelkezés érvényességére.

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A honlap használatára és az ÁSZF-re, valamint a felek közötti egyedi szerződésekre a magyar jog az irányadó. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Honlap használatával és a jelen Használati feltételekkel kapcsolatos valamennyi jogvita tekintetében a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel.

Kamionmentés

Meghibásodott, balesetet szenvedett, műszaki hibás nyerges vontatók, ponyvás tehergépkocsik és félpótkocsik hazaszállítása.

Megnézem

kamion mentés

mercedes